top of page

arhitektura i energija

arhitektonske i inženjerske konsultacije

square.png
ae1_edited.png

softveri

KNAUFTERM 3D LOGO.png

KT3D funkcioniše u skladu sa odredbama regulative Republike Srbije:  Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

​ Glavna razlika u odnosu na KnaufTerm2PRO je u 3D modelaru, kojim se na uprošćen i brz način modeluje zgrada u cilju definisanja osnovnih geometrijskih karakteristika zgrade (bruto i neto površina i zapremina zgrade, bruto i neto površine, orijentacije pozicija...)

Šta Vas od funkcionalnosti očekuje:

Optimizovan balans između vremena provedenog na kreiranju dovoljno preciznog 2D/3D modela zgrade i dobijanja zadovoljavajuće preciznih rezultata

Program je koncipiran tako da se u njemu može modelovati velika većina projektnih rešenja zgrada iz prakse i u tom smislu zadovoljava dominantne potrebe, a u ovoj fazi razvoja nije planiran za modelovanja objekata čija je geometrija bazirana na kompleksnim, npr. organskim formama.

Automatizovano određivanje tipologije pozicija (sklopova) objekta

Program sam prepoznaje da li je u pitanju fasadni zid, ravan ili možda kosi krov i sl. i u tom smislu pomaže korisniku oslobadjajući ga brige oko pravilne sistematizacije s jedne strane, a s druge doprinosi tačnosti i pozdanosti rezultata.

Automatizovano određivanje orijentacije

Prema stranama sveta pozicija termičkog omotača koje su eksponirane suncu: zidova, prozora, zid zavesa, kosih i ravnih krovova...

Povezivanje 3D modela sa modulom za proračun

Pojednostavljeni geometrijski model se kreira tako što se kreira prostor/prostorije, a ne pojedinačne pozicije, te se ne može desiti da su neke pozicije namerno ili slučajno izostavljene, jer su kreirani prostori celoviti tj.zatvoreni.

Rad sa Zonama, Nivoima, Grupama, Sobama...

Moguće je u jednoj zgradi projektovati više funcionalnih zona, sa različitim namenama i karakteristikama (npr. poslovna zona u prizemlju a stamebna na spratovima). 

Brzo modelovanje i tačni rezultati

Korisnik je oslobođen brige o vremenski zahtevnoj proceduri premeravanja i unosa geometrijskih veličina u program, jer sada program sve radi automatski, na bazi projektovanog 3D modela. Eliminisano je lažiranje podataka, kao i slučajne i namerne greške vezane za geometrijske podatke o pojedinačnim pozicijama i zgradi kao celini.

Komercijalna  verzija programa KnaufTerm3D je dostupna u prodaji od 9. 12. 2018.

Za više informacija, kontaktirajte nas na

knaufterm3d@arhitekturaienergija.com

KT3D
bottom of page